آموزش احكام براي دختران وپسراني كه به سن تكليف رسيده اند-دختران ازسن نُه سالگي

وپسران ازسن پانزده سالگي بايد به وظايف وتكاليف شرعي ازنمازوروزه و...عمل كنند

آموزش احكام پسران

آموزش احكام دختران

آموزش احكام دختران


اين مطلب درفهرست موضوعات وبسايت-رديف: آموزش احكام پسران ودختران

تاريخ : دوشنبه ۲۲ تیر۱۳۸۸ | 18:6 | تهيه وتنظيم مطالب توسط : حجة الاسلام حاج سید محمد باقری پور | | بازديد :